“Kolektorët Individual në Qytetin Tim”

October 1, 2015 08:00

Qëllimi Projektit: Realizimi i prodhimeve mediatike për të drejtat e socio-ekonomike të kolektorëve rome dhe egjiptian që punojnë me riciklimin e mbetjeve.
Kohëzgjatja e projekteve: Tetor 2014 – vazhdim
Vendodhja e Projektit: Tiranë

Aktivitetet kryesore:
– Realizimi i kontakteve, përgatitja e aktorëve të përfshirë në projekt dhe ndërtimi i thirrjes së konkursit për artikuj gazetaresk;
– Realizimi workshopit dhe vizitës studimore “Kolektorët Individualë në Riciklim” me anëtarët e organizatave mediaitke dhe të shoqërisë civile në Shqipëri;
– Ndërtimi i direktorisë “Kolektorët Individualë” në platofmën elektronike “Riciklimi.al”;
– Realizimi i fushatës advokuese mediatike “Kolektorët Individualë në Qytetin Tim”.

Mbështetur financiarisht: Fondacioni për Shoqërinë e Hapur për Shqipërinë

download

October 1, 2015 08:00

donatorët / partnerët