“Larg krimit mjedisor me besimin tek Policia e Shtetit”

March 4, 2015 09:12

Qëllimi Projektit: Forcimi i rrjeteve të komunikimit e bashkëpunimit midis të rinjëve të qytetit të Tiranës dhe punonjësve të 6 Komisariateve të Policisë ne Tiranë në lidhje me krimin mjedisor që zhvillohet në zonat e tyre.

Kohëzgjatja e projekteve: Nëntor 2014 deri në Mars 2015

Vendodhja e Projektit: Tiranë

Aktivitetet kryesore:
– Realizimi i sesioneve të trajnimit me punonjës të komisariateve të policisë së Tiranës për krimin mjedisor;
– 6 aktivitete informuese “Rini dhe Polici Shtetit në mbrojte të Mjedisit” në 6 gjimnazet e Tiranës;
– Takime komunitare për mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet parneritetit rini – polici;
– Takimi lokal “Larg krimit mjedisor me besimin tek Policia e Shtetit”.

Mbështetur financiarisht: Programi SACP – Mbështetja e Qeverisë Suedeze për Policimin në Komunitet; Qeveria Suedeze

SACPSWEDEN

March 4, 2015 09:12

donatorët / partnerët