“Skrapari, i Pastër dhe i Shëndetshëm”

November 1, 2012 13:04

Qëllimi Projektit: Zhvillimi i (mirë)qeverisjes për mbetjet në Bashkinë e Çorovodës nëpëmjet pjesmarrjes qytetare dhe nxitjes së vullnetarizmit.
Kohëzgjatja e projekteve: Korrik 2012 deri në Nëntor 2015
Vendodhja e Projektit: Skrapar

Aktivitetet kryesore:
– Realizimi i sesioneve të trajnimit për menaxhimin e mbetjeve me nënpunës lokal të Bashkisë Çorovodë;
– Ndërtimi i raportit të studimit “Meanxhimi i Mbetjeve Urbane në qytetin e Çorovodës”;
– Realizimi i fushatës sensibilizuese “Skrapari, i Pastër dhe i Shëndetshëm”;
– Realizimi i takimit lokal “Meanxhimi i Mbetjeve Urbane në qytetin e Çorovodës”.

Mbështetur financiarisht: Projekti ECSRA, Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM); PNUD Shqipëri

IDM logoUNDP logo

 

November 1, 2012 13:04

donatorët / partnerët