“Arti nëpërmjet Riciklimit”

December 18, 2014 11:30

Qëllimi Projektit: Fuqizimi kapaciteteve krijuese tek të rinjtë e Tiranës për artin pamor nëpërmjet riciklimit.
Kohëzgjatja e projekteve: Gusht 2014 – Qershor 2015
Vendodhja e Projektit: Tiranë

Aktivitetet kryesore:
– Realizimi i shkollës verore “Arti dhe Riciklimi” në qarkun e Tiranës;
– Realizimi i sesioneve informuese tek të rinjtë gjimnazist e qarkut Tiranës;
– Ndërtimi i veprës artisitike me materile të riciklueshme;
– Fushatë edukuse për zhvillimin e qendrueshem të zonave urbane dhe inagurimi i vendosjes së veprës artisitike në rajonin e Tiranës.

Mbështetur finan ciarisht: Ministria e Kulturës, Bashkia Tiranë

Ministria e Kultures logoBashkia Tirane logo

December 18, 2014 11:30

donatorët / partnerët