“Shkolla Jonë, e Pastër dhe e Shëndetshme”

June 29, 2013 11:48

Qëllimi Projektit: Ndërtimi i mekanizmave të qëndrueshëm për ngritjen e fondeve në nivel shkolle nëpërmjet mbetjeve të riciklueshme.
Kohëzgjatja e projekteve: Korrik 2012 deri në Qershor 2013
Vendodhja e Projektit: Tiranë

Aktivitetet kryesore:
– Realizimi i analizave mercologjike për mbetjet e prodhuara në shkollat 9-të vjecare të Tiranës;
– Ndërtimi i udhëzuesit “3R–të e mbetjeve në institucionet arsimore të qytetit të Tiranës”;
– Realizimi i marveshjeve të biznesi me mbetjet midis shkollave 9-të vjeçare dhe fabrikave të riciklimit në Tiranë;
– Realizimi i fushatës sensibilizuese “Shkolla Jonë, e Pastër dhe e Shëndetshme”.

Mbështetur financiarisht: Fondacioni për Shoqërinë e Hapur për Shqipërinë

download

June 29, 2013 11:48

donatorët / partnerët