“Puna e Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Riciklimin e Mbetjeve”

February 28, 2015 12:26

Qëllimi Projektit: Fuqizimi ekonomik i kolektorëve rom dhe egjiptian që punojnë me riciklimin e mbetjeve në rajonet e Beratit dhe Vlorës.
Kohëzgjatja e projekteve: Korrik 2014 deri në Mars 2015
Vendodhja e Projektit: Berat, Vlorë

Aktivitetet kryesore:
– Ngritja e kapaciteteve të kolektorëve rom dhe egjiptian që punojnë me riciklimin e mbetjeve në rajonet e Beratit dhe Vlorës;
– Ngritja e klasterave ekonomik me kolektor rom dhe egjyptian që punojnë me riciklimin e mbetjeve në rajonet e Beratit dhe Vlorës;
– Fushatë advokimi “Romet dhe Egjiptianët në Riciklimin e Mbetjeve”.

Mbështetur financiarisht: PNUD Shqipëri; Bashkimi Europian

UNDP logoBE logo

February 28, 2015 12:26

donatorët / partnerët