“Shkolla Ekologjike në Qytetin Tim”

May 19, 2014 12:43

Qëllimi Projektit: Fuqizimi i bashkpunimit funksional midis EPER Center dhe Bashkisë së Beratit për ndërtimin e mekanizmave të qëndrueshëm për rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta në qytet nëpërmjet kopshteve ekologjike të shkollës.
Kohëzgjatja e projekteve: Korrrik 2014 deri në Mars 2015
Vendodhja e Projektit: Berat

Aktivitetet kryesore:
– Ngritja e kapaciteteve të strukturave lokale për kopshtet ekologjike të shkollës;
– Ndërtimi i kopshteve ekologjike në 2 shkolla 9 vjeçare të qytetit të Beratit;
– Realizmi i fushatës sensibilizuese “Shkollat Ekologjike në Qytetin Tim”.

Mbështetur financiarisht: REC Shqipëri (Programi SENiOR-A); Qeveria Suedeze; Bashkia Berat

RECShqiperiSWEDENBashkia Berat logo

May 19, 2014 12:43

donatorët / partnerët