“Menaxhimi i qendrueshëm i zonave serpentine në komunen e Hudënisht

November 8, 2015 14:57

Qëllimi Projektit: Fuqizimi ekonomik i kolektorëve rom dhe egjiptian që punojnë me riciklimin e mbetjeve në rajonet e Beratit dhe Vlorës.
Kohëzgjatja e projekteve: Korrik 2014 deri në Mars 2015
Vendodhja e Projektit: Pogradec

Aktivitetet kryesore:
– Ngritja e kapaciteteve të kolektorëve rom dhe egjiptian që punojnë me riciklimin e mbetjeve në rajonet e Beratit dhe Vlorës;
– Ngritja e klasterave ekonomik me kolektor rom dhe egjyptian që punojnë me riciklimin e mbetjeve në rajonet e Beratit dhe Vlorës;
– Fushatë advokimi “Romet dhe Egjiptianët në Riciklimin e Mbetjeve”.

Mbështetur financiarisht: Vodafone Albania

vf_fondation_2_368_0

November 8, 2015 14:57

donatorët / partnerët