Qendra EPER ofron shërbimet kryesore të saj në pjesën e studimeve kërkimore, ngritjes së kapaciteteve dhe lehtësimin e proceseve.

Drejtimet kryesore të shërbimeve janë:

 • Auditim mjedisor
 • Vleresim të ndikimit në mjedis
 • Monitorim mjedisor / Asistencë teknike për lejet mjedisore / Oponencë mjedisore
 • Ngritje kapacitetesh për mjedisin (trajnime, seminare, takime);
 • Lehtësim i proceseve të vlerësimeve/studimeve/planeve mjedisore
 • Organizim, bashkëpunim dhe rrjetëzim për takime/nisma/fushata mjedisore
 • Ndërtim programesh të edukimit, advokimit dhe aktiviteteve ndërgjegjesuese në fushën e mjedisit

Grupet e synuara për ofrimin e shërbimeve tona:

 • Institucionet qeveritare qendrore dhe lokale
 • Komuniteti
 • Bizneset
 • Universitet dhe shkollat
 • OSHC dhe grupet komunitare

donatorët / partnerët